Radni Niezależnych.BB apelują

Radni Stowarzyszenia Niezależni.BB zwrócili się z wnioskami do Prezydenta Bielska-Białej oraz Państwowej Komisji Wyborczej.

W zwi�?zku z sytuacj�? zwi�?zan�? z pandemi�? koronawirusa radni Niezale??nych.BB zwrócili si�? do Prezydenta Bielska-Bia??ej Jaros??awa Klimaszewskiego z wnioskiem o zakup aparatury do wykonywania testów na obecno??�? COVID-19 dla placówek s??u??by zdrowia w Bielsku-Bia??ej. Niezale??ni.BB zabrali tak??e g??os w sprawie przeprowadzenia zbli??aj�?cych si�? wyborów prezydenckich.


Jak stwierdzili radni Niezale??nych.BB w przes??anej do Prezydenta Miasta interpelacji, obecnie widoczny jest brak dostatecznej wiedzy na temat stanu zdrowia wielu osób, b�?d�?cych potencjalnymi nosicielami koronawirusa. "Zwi�?kszenie liczby dost�?pnych testów mog??oby wp??yn�?�? na cz�???ciowe obni??enie wzrastaj�?cej liczby zgonów, które czekaj�? nas w najbli??szych tygodniach. Dlatego cz�???�? samorz�?dów na w??asn�? r�?k�? finansuje zakup potrzebnej aparatury." - pisz�? radni w dokumencie podpisanym przez szefow�? klubu Niezale??nych.BB Ma??gorzat�? Zar�?bsk�?. Za przyk??ad podaj�? prezydenta Poznania, który zadecydowa?? o zakupie za 100 tys. z?? sprz�?tu do wykonywania szybkich testów na koronawirusa dla laboratorium tamtejszego szpitala miejskiego.

Niezale??ni.BB wystosowali tak??e list do Przewodnicz�?cego Pa??stwowej Komisji Wyborczej oraz Komisarza Wyborczego w Bielsku-Bia??ej. Stwierdzili w nim, obserwuj�?c sytuacj�? w Bielsku-Bia??ej oraz w ca??ym kraju, ??e przeprowadzenie wyborów prezydenckich w dniu 10 maja nie jest mo??liwe. Zdaniem Niezale??nych.BB przemawiaj�? za tym trzy wzgl�?dy:

  • dost�?pne prognozy rozwoju pandemii pokazuj�?, ??e na pocz�?tku maja w Polsce nadal wyst�?powa??o b�?dzie zagro??enie koronawirusem COVID-19, tote?? konieczne b�?dzie post�?powanie wg ??rodków bezpiecze??stwa, ograniczaj�?cych blisko??�? i cz�?stotliwo??�? kontaktów mi�?dzyludzkich. W takiej sytuacji organizacja powszechnych wyborów stoi w jawnej sprzeczno??ci z wszelkimi ??rodkami bezpiecze??stwa wprowadzanymi przez organy pa??stwa,
  • nie ma mo??liwo??ci nale??ytego zabezpieczenia osób przebywaj�?cych w lokalach wyborczych.
  • niemo??liwe jest skompletowanie sk??adów obwodowych komisji wyborczych.  Komitety wyborcze maj�? do 10 kwietnia br. czas na zg??oszenie swoich kandydatów do tych komisji. Tymczasem, decyzj�? rz�?du, do 11 kwietnia br. obowi�?zuj�? ograniczenia w przemieszczaniu si�? i funkcjonowaniu wi�?kszo??ci. W przypadku Bielska-Bia??ej Urz�?d Miejski ograniczy?? bezpo??redni kontakt z mieszka??cami do komunikacji telefonicznej i mailowej. W zwi�?zku z zaistnia??�? sytuacj�? wiele osób, pierwotnie deklaruj�?cych ch�?�? zasiadania w OKW, wycofuje si�? z obawy o zdrowie i ??ycie swoje oraz swoich najbli??szych.


Jako reprezentanci mieszka??ców Bielska-Bia??ej w Radzie Miejskiej nie godzimy si�? na dzia??anie Rady Ministrów i Prezydenta RP, które w sposób jawny godzi w ??ycie i zdrowie obywateli. Dlatego, protestujemy przeciwko obecnej dacie wyborów, stwierdzaj�?c, ??e przeprowadzenie ich w naszym mie??cie niesie za sob�? najwy??sze konsekwencje dla jego mieszka??ców - pisz�? w li??cie radni Stowarzyszenia Niezale??ni.BB.

 

Pe??na tre??�? wystapie?? w pliku PDF:

 © 2018-2021 Wszelkie Prawa zastrzeżone
Stowarzyszenie Niezależni.BB