Więcej uprawnień dla rad osiedli

Staraniem Niezależnych.BB rady osiedli dostały więcej uprawnień.

Na sesji Rady Miejskiej 14 maja uchwalone zostały zmiany w statutach wszystkich 30 rad osiedli. Nowością jest wydłużenie kadencji z 4 do 5 lat, co oznacza jej dopasowanie do długości kadencji Rady Miejskiej. Jednocześnie zwiększone zostały kompetencje bielskich jednostek pomocniczych. W praktyce oznacza to, że rady osiedli będą opiniowały:

  • plany budowy dróg gminnych o znaczeniu lokalnym na etapie projektowania,
  • stałe zmiany organizacji ruchu dla dróg gminnych o znaczeniu lokalnym,
  • plany tworzenia, łączenia, podziału, likwidacji lub przekształcenia miejskich jednostek organizacyjnych na terenie osiedla,
  •  plany łączenia, likwidacji, zmiany przebiegu linii komunikacyjnych na terenie osiedla,
  • plany zmian lokalizacji, budowy nowych lub likwidacji dotychczasowych przystanków komunikacyjnych na terenie osiedla,
  •  zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego projekty przewidziane do realizacji na terenie osiedla,
  • plany sprzedaży w drodze przetargu przez Gminę/Miasto na prawach powiatu gruntów położonych na terenie osiedla.

Na wydanie opinii rady będą miały 14 dni. Zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym opinie nie mają charakteru wiążącego, są jednak włączeniem na stałe rad osiedli w procesy decyzyjne urzędu, dotyczące obszaru danej dzielnicy.

Radni osiedlowi od dawna domagali się zwiększenia wpływu na decyzje wydawane przez bielski ratusz. W zeszłym roku w Poznaniu grupa dzielnicowych działaczy wzięła udział w prelekcjach przygotowanych przez tamtejszy Urząd Miasta. Bielszczanie na miejscu zapoznali się z rozwiązaniami wdrożonymi w Poznaniu już w 2010 roku. Kilka miesięcy później Kolegium Przewodniczących Rad Osiedli opowiedziało się za wpisaniem do statutów części rozwiązań, funkcjonujących w poznańskich radach osiedli.

- Dla mnie osobiście ta uchwała to spełnienie obietnicy wyborczej Niezależnych.BB oraz mnie samego wobec środowiska radnych osiedlowych. Kilka lat trwało wywalczenie zmian, które w innych miastach zaszły już dawno. Zmiany statutów umożliwią silniejsze włączenie mieszkańców w życie dzielnicy. Mam nadzieję, że wkrótce katalog spraw do opiniowania uda się nam uzupełnić o kolejne, ważne dla osiedli kwestie, związane chociażby z rozbudową mieszkaniową czy inwestycjami przemysłowymi – mówi radny Tomasz Wawak, współautor uchwały.

- To kolejny krok poszerzający kompetencje rad osiedlowych, które wcześniej otrzymały do swojej dyspozycji po 100 tysięcy złotych na najpilniejsze potrzeby remontowe w swoich dzielnicach. Cieszy, że projekt poparli radni wszystkich klubów. 16 czerwca mieszkańcy będą wybierać nowe rady osiedla: jak widać, warto się zaangażować, bo można mieć realny wpływ na swoje najbliższe otoczenie – zachęca przewodniczący Rady Miejskiej, Janusz Okrzesik.

 


Lista wiadomości
Strona główna


© 2018-2019 Wszelkie Prawa zastrzeżone
Stowarzyszenie Niezależni.BB