Nowe władze Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Niezależni.BB wybrało nowe władze. Prezesem został Jarosław Zięba, zaś jego zastępcami Małgorzata Zarębska i Tomasz Wawak.

Niezależni.BB zaapelowali do mieszkańców Bielska-Białej o aktywny udział w zbliżających się wyborach do rad osiedli oraz wyrazili zadowolenia z kierunku zmian zapoczątkowanych w Bielsku-Białej w nowej kadencji samorządu.

Prezesem Stowarzyszenia na nową, dwuletnią kadencję został Jarosław Zięba. Zastąpił on na tym stanowisku Małgorzatę Zarębską, która w nowym zarządzie objęła funkcję wiceprezesa. Drugim wiceprezesem wybrany został Tomasz Wawak. W skład zarządu Stowarzyszenia weszli także: Patrycja Wodyk (sekretarz), Zbigniew Zeman (skarbnik), Marek „Bushman” Lachowski oraz Marcin Kaczmarek.

Podczas walnego zebrania Niezależni.BB zaapelowali do mieszkańców Bielska-Białej o aktywny udział w zbliżających się wyborach do rad osiedli. „Zbliżające się wybory będą okazją do tego, aby bielszczanie pokazali, że samorząd to nie sam urząd. Stowarzyszenie Niezależni.BB apeluje o liczny udział mieszkańców Bielska-Białej w zarządzonych na 16 czerwca wyborach rad osiedli. Wszystkich, którym zależy na rozwoju swojej małej ojczyzny zachęcamy do zgłaszania kandydatur na członków rad osiedli jak i głosowania w samych wyborach. Pokażmy, że Bielsko-Biała jest miastem, którego mieszkańcy potrafią wykorzystać szanse, które daje im samorząd lokalny.” - czytamy w przyjętej uchwale. Niezależni.BB zwrócili uwagę, że rozwój rad osiedli to jeden z głównych punktów ich programu wyborczego, który realizowany jest dzięki porozumieniu programowemu zawartemu z prezydentem Jarosławem Klimaszewskim. „Samorząd nie kończy się na prezydencie, radnych i urzędzie. To rady osiedli są najbliżej mieszkańców i ich problemów. Przez ostatnie lata radni osiedlowi często traktowani byli przez władze miasta w sposób lekceważący. Remont drogi czy parkingu zależał tylko i wyłącznie od dobrej woli władz miasta. Rady osiedli stawiane były w roli petenta, który latami prosi ciągle o te same sprawy. W ostatnich miesiącach – między innymi dzięki inicjatywie radnych Niezależnych.BB – przygotowano zmiany statutów rad osiedlowych, zwiększające kompetencje konsultacyjne i doradcze, m.in. w zakresie opiniowania inwestycji miejskich na terenie danej dzielnicy. Zmieniły się zasady informowania rad osiedli o działaniach Urzędu Miejskiego. Zwiększyły się także finansowe możliwości bielskich jednostek pomocniczych: od 2019 roku w budżecie Bielska-Białej każda z rad otrzymuje 100 000 zł, które może wykorzystać na remonty dróg lokalnych według własnego uznania” - podkreślili Niezależni.BB w swojej uchwale. Wybory do rad osiedli odbędą się 16 czerwca, zaś termin zgłaszania kandydatów na członków rad mija 17 maja.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Niezalezni.BB przyjęto także uchwałę w sprawie realizacji swoich postulatów programowych, pozytywnie oceniając działania radnych stowarzyszenia obecnej kadencji. W uchwale wymieniono elementy programu, które zostały już zrealizowane lub są w trakcie realizacji:  „W szczególności z zadowoleniem przyjmujemy zwiększenie kompetencji rad osiedlowych w zakresie inwestycji dzielnicowych wraz z wydzieleniem w tym zakresie autonomicznych funduszy dla każdego osiedla oraz znaczące zwiększenie nakładów na zwalczanie smogu i przygotowanie programu osłonowego dla osób, które zdecydują się na zmianę źródła ogrzewania i będą w związku z tym ponosić dodatkowe koszty.” - czytamy w uchwale. Niezależni.BB z satysfakcją przyjęli także informacje o pracach trwających nad: stworzeniem programów stypendiów mających na celu zahamowanie niekorzystnych tendencji demograficznych, zmiany mające zapewnić lepszą realizację projektów budżetu obywatelskiego, przyjęcie nowego systemu finansowania sportu zawodowego, powołanie zespołu mającego przygotować reformę komunikacji publicznej, działania na rzecz rozwoju komunikacji rowerowej  oraz zapowiedź powołania Ogrodnika Miejskiego.

Jednocześnie Walne Zebranie Niezależnych.BB zauważyło, że rozwój Bielska-Białej wymaga zdecydowanie większych zmian, niż te które nastąpiły w ostatnich miesiącach. „Dlatego zobowiązujemy radnych Stowarzyszenia Niezależni.BB do kontynuacji działań mających na celu realizację postulatów programowych przedstawionych przez nasze Stowarzyszenie w roku 2018 - czytamy w uchwale. Wśród najważniejszych zagadnień, których realizacji oczekują Niezależni.BB są m.in.: korzystanie z nowoczesnych form finansowania inwestycji komunalnych, zwiększenie nakładów na budownictwo komunalne, realizacja wszystkich zaległych projektów z Budżetu Obywatelskiego, dalsze zwiększanie nakładów na zwalczanie smogu, wprowadzenie Zintegrowanej Karty Miejskiej, zawierającej m.in. funkcje e-parkingu, opłat komunikacyjnych i innych opłat komunalnych, dwukrotne zwiększenie nakładów na politykę senioralną czy wdrożenie programu dofinansowania badań diagnostycznych tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w celu skrócenia kolejek w tym zakresie.

Stowarzyszenie Niezależni.BB powstało w 2015 roku. W ostatnich wyborach samorządowych kandydat stowarzyszenia na prezydenta Bielska-Białej, Janusz Okrzesik, uzyskał poparcie 23% bielszczan, zaś radnymi z ramienia stowarzyszenia zostali Małgorzata Zarębska, Tomasz Wawak, Jerzy Bauer i Janusz Okrzesik, który został przewodniczącym Rady Miasta. Po drugiej turze wyborów stowarzyszenie zawarło porozumienie programowe z prezydentem Jarosławem Klimaszewskim.

Pełna treść przyjętych uchwał:


Lista wiadomości
Strona główna


© 2018-2019 Wszelkie Prawa zastrzeżone
Stowarzyszenie Niezależni.BB