Porozumienie programowe z J. Klimaszewskim

W przeddzie?? pierwszej sesji Rady Miejskiej Bielska-Bia??ej nowej kadencji, Niezale??ni.BB podpisali porozumienie programowe z prezydentem J. Klimaszewskim.

Na mocy zawartego porozumienia prezydent Jaros??aw Klimaszewski zobowi?za?? si? do realizacji najwa??niejszych postulatów programowych zg??aszanych przez Niezale??nych.BB w zakresie rozwoju Bielska-Bia??ej, budowania spo??ecze??stwa obywatelskiego, transportu publicznego, walki ze smogiem, wprowadzenia rozwi?za?? Smart City, urz?du przyjaznego mieszka??com oraz rozwoju polityki senioralnej, prorodzinnej i zdrowotnej. Dodatkowo J. Klimaszewski i radni Niezale??nych.BB o??wiadczyli, ??e podejm? wspólnie wszelkie niezb?dne dzia??ania zgodnie z obowi?zuj?cym prawem uniemo??liwiaj?ce powstanie kruszarni w dotychczas przewidywanym miejscu w Lipniku.

Pe??n? tre??? porozumienia przeczyta? mo??na tutaj.

Podczas pierwszej sesji Rady Miejskiej nowej kadencji przewodnicz?cym Rady Miejskiej Bielska-Bia??ej wybrany zosta?? radny Niezale??nych.BB - Janusz Okrzesik. – Zobowi?zuj? si? wobec wszystkich mieszka??ców miasta i radnych, ??e b?d? stara?? si? w???czy? energi? tej rady, która ma sta? si? miejscem ??ywej dyskusji – deklarowa?? Okrzesik tu?? po wyborze. –  Nie wygrali??my tych wyborów, ale je??li tutaj jestem, to dlatego, ??e wierz?, i?? z tej pozycji b?dzie mo??na wspiera? i realizowa? cho? cz???? pomys??ów i projektów zmieniaj?cych Bielsko-Bia???. Zobowi?zuj? si?, ??e je??li nadejdzie taki dzie??, ??e oka??e si? i?? jestem tylko dekoracj? w sztuce, któr? kto inny re??yseruje, to b?dzie to mój ostatni dzie?? na tym fotelu  –  doda?? nowy Przewodnicz?cy Rady.

Do prezydium rady - na wniosek naszego stowarzyszenia - wybrani zostali przedstawiciele wszystkich klubów reprezentowanych w radzie. Wiceprzewodnicz?cymi Rady zostali: Agnieszka Gorgo??-Komor z Koalicji Obywatelskiej, Przemys??aw Drabek z Prawa i Sprawidliwo??ci oraz Jacek Krywult. 

Przypomnijmy, ??e w 25-osobowej Radzie zasiada 4 radnych reprezentuj?cych Niezale??nych.BB. Poza Okrzesikiem s? to Ma??gorzata Zar?bska, Jerzy Bauer i Tomasz Wawak. Radni podj?li decyzj? o utworzeniu klubu radnych Niezale??ni.BB, którego przewodnicz?c? jednog??o??nie wybrana zosta??a Ma??gorzata Zar?bska.

 © 2018-2021 Wszelkie Prawa zastrzeżone
Stowarzyszenie Niezależni.BB