Stanowisko w sprawie drugiej tury wybor??w

Stanowisko Niezale??nych.BB w sprawie drugiej tury wybor??w prezydenta miasta.

W kampanii wyborczej podkre??lali??my nasz? bezpartyjno??? i niezale??no??? od dominuj?cych podzia??ów politycznych, skupiaj?c si? na sprawach lokalnych. W zwi?zku z tym, po szerokich konsultacjach i wewn?trznym referendum Niezale??ni.BB postanowili nie popiera? w drugiej turze wyborów prezydenckich ??adnego z kandydatów. Czynimy tak z szacunku do naszych wyborców, którzy g??osuj?c na list? Okrzesik i Niezale??ni.BB wyrazili votum nieufno??ci wobec upartyjniania samorz?du terytorialnego.

Startowali??my w wyborach, by zmieni? nasze miasto, uczyni? je nowoczesnym i przyjaznym dla mieszka??ców. Naszym zdaniem ??aden z pozosta??ych kandydatów nie daje dostatecznej gwarancji, ??e taka zmiana nast?pi. Nie rezygnujemy jednak z naszych postulatów programowych. Pozycja w Radzie Miejskiej daje nam mo??liwo??? realizacji naszych projektów bez wzgl?du na wynik drugiej tury. Przy realizacji naszego programu b?dziemy wspó??pracowa? z ka??dym, kto podziela nasze pogl?dy i popiera nasze pomys??y, dlatego do panów Klimaszewskiego i Drabka kierujemy list? naszych g??ównych postulatów programowych, oczekuj?c publicznego ustosunkowania si? do nich. Nasi wyborcy na podstawie odpowiedzi obu kandydatów b?d? mogli samodzielnie wyrobi? sobie opini? i podj?? decyzj? co do sposobu g??osowania w drugiej turze. Mamy pe??ne zaufanie do mieszka??ców Bielska-Bia??ej, którzy z pewno??ci? wybior? rozwi?zanie najlepsze dla miasta.

Apelujemy do sztabu Przemys??awa Drabka, by zaprzesta?? prowadzonej od tygodnia kampanii sugeruj?cej nasze poparcie dla jego kandydatury. Takie sugestie nie s? zgodne z prawd?, a w dodatku taki sposób prowadzenia kampanii utrudnia budow? zaufania, koniecznego do wspó??pracy w Radzie Miejskiej.

 

Jolanta Reisch-Klose
Rzecznik prasowy
KWW Okrzesik i Niezale??ni.BB

 

Postulaty programowe w wersji PDF pobierz tutaj.

 

Najwa??niejsze postulaty programowe Niezale??nych.BB

Przedstawiamy list? najwa??niejszych postulatów programowych, których spe??nienia Niezale??ni.BB oczekuj? od przysz??ego prezydenta Bielska-Bia??ej. Wszystkie propozycje wynikaj? z przedstawionego przez nas podczas kampanii wyborczej programu „W???cz energi? miasta”, który dost?pny jest na naszej stronie internetowej  (www.niezalezni-bb.pl). Ich poparcie jest warunkiem wspó??pracy dla dobra Bielska-Bia??ej

 

W zakresie rozwoju BB

 • Korzystanie z nowoczesnych form finansowania inwestycji komunalnych, w tym: partnerstwo publiczno-prywatne, obligacje komunalne, obligacje przychodowe, spó??ki celowe przekszta??cenie Agencji Rozwoju Regionalnego w sprawny instrument polityki regionalnej poprzez utworzenie Funduszu Wsparcia Przedsi?biorczo??ci; wsparcie dla utworzenia klastra energetycznego obni??aj?cego koszty energii dla bielskich przedsi?biorców.
 • Przyj?cie programów stypendiów mieszkaniowych i studenckich proponowanych przez Niezale??nych.BB lub programów równowa??nych, zapewniaj?cych zahamowanie niekorzystnych tendencji demograficznych.
 • Co najmniej dwukrotne zwi?kszenie nak??adów na budownictwo komunalne, w tym budownictwo senioralne.
 • Utworzenie niezale??nej komisji, która dokona audytu punktowych zmian planów przestrzennych w ostatnich latach.

 

W zakresie aktywizacji obywateli BB i transparentno??ci dzia??a??

 • Zwi?kszenie kompetencji rad osiedlowych w zakresie inwestycji dzielnicowych wraz z wydzieleniem w tym zakresie autonomicznych funduszy dla ka??dego osiedla; realizacja wszystkich zaleg??ych projektów z Bud??etu Obywatelskiego.
 • Opracowanie przejrzystego systemu finansowania sportu amatorskiego i zawodowego

 

W zakresie nowej komunikacji BB

 • Opracowanie w ci?gu dwóch lat planu reformy komunikacji publicznej w mie??cie i poddanie tego planu pod szerokie konsultacje spo??eczne wraz z referendum lokalnym; opracowanie spójnej koncepcji wspó??pracy komunikacyjnej z Beskidzkim Gminno-Powiatowym Zwi?zkiem Komunalnym

 

W zakresie czystego powietrza BB

 • Co najmniej trzykrotne zwi?kszenie nak??adów na zwalczanie smogu oraz wprowadzenie programu os??onowego dla osób, które zdecyduj? si? na zmian? ??ród??a ogrzewania i b?d? w zwi?zku z tym ponosi? dodatkowe koszty

 

W zakresie Smart City BB

 • Wprowadzenie Zintegrowanej Karty Miejskiej, zawieraj?cej m.in. funkcje e-parkingu, op??at komunikacyjnych i innych op??at komunalnych a tak??e dost?pu do informacji publicznej; zwi?kszenie dost?pno??ci us??ug elektronicznych np. w ramach e-PUAP

 

W zakresie otwartego urz?du BB

 • Utworzenie (w ramach obecnie istniej?cych etatów) stanowiska Ogrodnika Miejskiego odpowiedzialnego za ochron? i rozwój zieleni w mie??cie oraz stanowiska Pe??nomocnika ds. Organizacji Pozarz?dowych w celu rozszerzenia wspó??pracy samorz?du z lokalnymi stowarzyszeniami i fundacjami

 

W zakresie - Senior BB i Zdrowie BB

 • Dwukrotne zwi?kszenie nak??adów na polityk? senioraln? (w tym teleopiek? i dzielnicowe domy dziennego pobytu osób starszych) oraz na polityk? rodzinn? (m.in. nowe ????obki)
 • Wdro??enie programu dofinansowania bada?? diagnostycznych tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w celu skrócenia kolejek w tym zakresie.

 © 2018-2022 Wszelkie Prawa zastrzeżone
Stowarzyszenie Niezależni.BB